Jaarplan 2023

Voor u ligt het jaarplan 2023. Hierin wil het bestuur u graag informeren over de plannen voor het nieuwe jaar.

De Gymvereniging heeft nog steeds te maken met een onvolledig bestuur (3 personen). Dit heeft consequenties voor de uitvoering van taken. Immers kan niet alles op het bordje van bestuursleden geschoven zijn. Het bestuur zal regelmatig een beroep moeten doen op haar leden/ouders van leden, opgegeven vrijwilligers (zie ook de vacaturelijst).

In 2023 wil de vereniging blijvend vraaggericht bezig zijn, vanuit de wensen en behoeften van de verschillende leeftijdsgroepen in Sleen en omgeving; dit uit zich in de vraag naar vrijwilligers om te helpen bij uitvoerende activiteiten, ideeën van de leden zijn van harte welkom. De vacaturelijst Werven van Vrijwilligers is een doorlopende actie geworden, in iedere Bokkensprong zal melding gemaakt worden van openstaande werkzaamheden.

Ook in 2023 zal de vereniging actief blijven inzetten op activiteiten in projectvorm.

Kabouterspeurtochten, Koningsspelen, en nadere thema’s zullen blijvend zijn. 

De Grote Clubactie en Rabo Clubsupport zullen onze aandacht houden; immers is het een mooie financiële ondersteuning voor projecten of aanschaf materialen.

Het jaar 2023 zal in het teken staan van “Vertrouwen”. Dit kan op velerlei gebieden belangrijk zijn voor de leden, ouders, trainers, vrijwilligers en bestuur. Een aanspreekpunt bij signalen en/of klachten op het gebied van ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie) kan hierbij belangrijk zijn. Het kan zijn dat je een nare ervaring hebt gehad met een trainer of medelid. Ook kan het zijn dat je iets gehoord hebt waarvan je niet weet wat je hier mee moet. Meldingen kunnen anoniem of met naam. Daarom is het belangrijk om in te zetten op de aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon, deze persoon is neutraal, er zijn geen taken of binding binnen de gymvereniging. Wel kan (on)gevraagd advies en informatie gegeven worden aan het bestuur, waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld. Een e-mailadres waarmee contact kan worden opgenomen is alleen voor de aan te stellen vertrouwenscontactpersoon toegankelijk.

In onze jaarvergadering zal aan dit thema aandacht geschonken worden.

Onderzoek zal worden gedaan naar het oprichten van “Uniek Sporten”, sporten voor mensen met een beperking.

Ook wil de vereniging onderzoek verrichten naar het opzetten van “straatbeweegelementen” in het dorp.

Het contact met andere sportverenigingen (breedtesport) en gymverenigingen in de omgeving zal blijven bestaan. De vereniging werkt verder als aanvoerder bij het Elftal van het Sport en Beweegakkoord van de gemeente Coevorden.

Het bestuur zal u op de hoogte houden van hetgeen er gaat gebeuren via de verschillende digitale kanalen: mail, Bokkensprong, Facebook en Website.

Ons clubblad De Bokkensprong wordt overgenomen door “Nieuwsbrief”, het digitale nieuwsblad van de vereniging, die 1 x per twee maanden wordt verspreid.

Contact

Gymnastiekvereniging Sleen
Gymnastiekvereniging Sleen Menso Altingstraat 9 7841 CA  Sleen
T. 06-12953621 E. gvsleen@hotmail.com I. http://www.gvsleen.nl

Wij zijn een lokale gymvereniging. Gymmen is de basissport waar vooral de motorische ontwikkelingen van kinderen wordt gestimuleerd. Hiermee kunnen andere sporten later ook goed worden beoefend.
Voor verschillende leeftijdsgroepen bieden wij activiteiten aan.
Wie wil nu niet dicht bij huis sporten.
U zult merken dat bewegen loont.