Beleidsplan 2020

Beleidsplan Gymvereniging Sleen 1946 – 2020

 

“Maak bewegen leuk voor iedereen”

Thema 2020: “Verantwoordelijke en betrokken leden”.

 

1. Inleiding en samenvatting doelstellingen.

 

1.1. Inleiding.

Het beleidsplan wordt elk jaar geactualiseerd.

De voorzitter van de vereniging bewaakt de voortgang en de actualiteit van het plan.

Het plan is gericht op een termijn van 4 jaar.

Jaarlijks worden per onderdeel onder verantwoordelijkheid van de docenten met eindverantwoordelijkheid van het bestuur jaarplannen opgesteld en door het bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Hierin worden beknopt de plannen voor het komend jaar aangegeven.

Aan het eind van een seizoen wordt een jaarverslag gemaakt waarbij het afgelopen jaar wordt geëvalueerd.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en doen uitvoeren van de plannen.

 

Het beleidsplan wordt eenmaal in de vier jaar en verder zoveel als het bestuur het noodzakelijk vindt, voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Voor het jaarplan en de evaluatie geldt dat het jaarlijks aan de leden wordt voorgelegd. Naast het beleidsplan en het jaarplan wordt ook jaarlijks een activiteitenoverzicht uitgegeven aan het begin van het nieuwe seizoen (beginnend na de zomervakantie tot einde zomervakantie van het volgend jaar).

 

1.2. Samenvatting doelstellingen.

De doelstellingen van de vereniging zijn:

Een goed inzichtelijke organisatie te zijn en dit te blijven.

Werken aan een optimale communicatie voor zowel intern binnen de vereniging als extern.

De aantrekkingskracht van nieuwe leden naar de gymvereniging te verhogen, door het leveren van aansprekende sportieve activiteiten.

Introductie breedtesport.

De contributie moet op een betaalbaar niveau blijven, zodat de gymnastieksport voor iedereen toegankelijk blijft. De doe-mee-pas kan hierin een hulpmiddel zijn.

De docenten moeten gediplomeerd zijn en voldoen aan de licentieverplichtingen in de sport. Kwaliteit moet gewaarborgd zijn door actuele zaken in de sport te volgen. 

Binnen de gymvereniging wordt leden gevraagd aan te geven welke taak/taken zij willen uitvoeren. Er is een vacaturelijst met aangegeven werkzaamheden. De  vereniging is zuinig  op deze groep, die belangeloos tijd stopt in de vereniging. Er moet persoonlijke aandacht geschonken worden aan de vrijwilliger om ze te behouden en daarnaast moet er aandacht zijn voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers om de vereniging te kunnen laten voortbestaan. Elk kwartaal zal een vrijwilliger in het zonnetje worden gezet, door een vermelding in de Bokkensprong.

Door middel van vragenlijsten/enquêtes door nieuwe leden en leden die afscheid nemen van de vereniging, willen we inzichtelijk krijgen wat leden voor de vereniging betekenen of wat er anders moet.

 

 

 

2. Doelstelling.

Een duidelijke visie die uitgedragen wordt door bestuur en docenten van de gymvereniging (zie 2.1)

Een heldere organisatie.

Een intern en extern PR & communicatieplan.

Een technisch beleidsplan (zie bijlage 1).

Aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen (jeugd, veiligheid, maatschappelijke stage enz).

Duidelijke doelstelling en organisatie per lesgroep.

Accommodatie die geschikt is voor het beoefenen van de lessen die wij als vereniging aanbieden.

Sporters moeten in het kader van gezondheid, veiligheid en welzijn met plezier hun sport kunnen beoefenen.

Structurele aandacht voor professionalisering: bestuur, docenten, vrijwilligers, scholingsbeleid.

Een gezonde financiële organisatie.

 

2.1. Visie (2016-2018)

Gymvereniging Sleen is een ondernemende en lerende vereniging die graag nieuwe uitdagingen aangaat. Ze streeft daarbij naar duurzaamheid en professionaltiet en wil een omgeving bieden waar ieder lid tot zijn recht komt, maar zich bovenal geborgen en gerespecteerd voelt. In de komende jaren wil zij de kwaliteit van de lessen op een hoger plan brengen en het lesaanbod verder uitbreiden. Projectmatige activiteiten worden opgezet.

 

2.2. Missie.

Gymvereniging Sleen staat midden in de samenleving. Als vereniging is iedereen welkom. Met respect voor haar omgeving en de maatschappij wil zij een club zijn voor en door haar leden. Sportiviteit, plezier, ontmoeting en respect voor elkaar staan centraal. Onze vereniging draagt zorg voor inhoudelijke lessen op maat en de gymzaal waarvan zij gebruik maakt. Zij voelt zich verantwoordelijk voor docenten en leden, de vrijwilligers en voor de omgeving waarin zijactief is.

Zij staat open voor nieuwe sporten, nieuwe mogelijkheden van sportonderdelen, nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe kansen.

 

2.3. Speerpunten.

Groei leden 

Breedtesport

Aanbod wat past bij de leden

 

2.4. Beleidsthema’s.

Aanbieden projectsporten.

Aanbieden nieuwe sporten.

Groei leden.

Kansen: samenwerking zoeken met scholen, kinderopvang, andere sportverenigingen.

Bedreiging: uitgebreid sportaanbod in de maatschappij, minder betrokkenheid leden bij de vereniging.

 

Scholing/ambities docenten.

Doelstelling: stimulering bijscholing, cursussen.

Kansen: betrokkenheid bij de vereniging, overlegvormen/gesprekken.

Bedreigingen: kwetsbaarheid leiding bij ziekte, vertrek docenten en invulling vacatures.

 

Betrokkenheid leden.

Creëren van betrokkenheid leden. Leden worden uitgedaagd mee te doen door hen verantwoordelijkheid te geven voor taken. Mogelijkheid tot directe communicatie via mail, website of facebook.

 

3. Organisatie

Een voorwaarde voor het bereiken van de in hoofdstuk 2 genoemde doelstelling is een heldere en inzichtelijke organisatie. Daarbij hoort een duidelijk organigram, functieomschrijvingen en een overzicht van de overlegstructuur binnen de vereniging.

Functieomschrijvingen en taken van alle bestuursleden en docenten zijn vastgelegd en worden jaarlijks geëvalueerd.

 

Bestuur Gymvereniging Sleen

Voorzitter:                                                    Ans Hegen

Penningmeester:                                          Kirsten Klasen

Secretaris:                                                     Susette Eising

PR en communicatie:                                   Vacature

Kascontrole en financieel jaarverslag:       Antoinet Hake en Monique Reinders

Bestuurslid:                                                   Vacature

 

Het bestuur vergadert 1 x per maand.

 

4. PR en communicatie

Communiceren is noodzaak. Communicatie dient plaats te vinden binnen alle geledingen van de vereniging en naar buiten. Er dient derhalve een onderscheid gemaakt te worden aangegeven tussen interne en externe communicatie. In dit beleidsplan is een afzonderlijk hoofdstuk voor PR en Communicatie opgenomen.

 

Interne communicatie:

Notulen en afspraken bestuursvergaderingen

Website: www.gvsleen.nl

E-mail: gvsleen@hotmail.com

1 keer per jaar algemene ledenvergadering

2 keer per jaar een overleg met de docenten (1 keer gezamenlijk en 1 keer een individueel gesprek)

 

Externe communicatie

Website: www.gvsleen.nl

E-mail: gvsleen@hotmail.com

Facebook

Informatie clubblad Bokkensprong

Flyers

 

 

 

5. Technisch beleid. Gymvereniging Sleen heeft verschillende onderdelen:

 

Ouder en kindgym                           docente: Jaimy

Jeugdgymgroep 4 tot 7 jaar             docenten: Jaimy en Karly

Jeugdgymgroep 7 tot 12 jaar          docente: Jaimy en Karly

Steps /aerobics                                docente Anne Marie

50 fit gym                                          docente: Iris

Medisch sport en spel                      Docenten: Merel en Leny

                        

 

Contact

Gymnastiekvereniging Sleen
Gymnastiekvereniging Sleen De Flinten 10 7841 GN  Sleen
T. 0591-361336 E. gvsleen@hotmail.com I. http://www.gvsleen.nl

Wij zijn een lokale gymvereniging. Gymmen is de basissport waar vooral de motorische ontwikkelingen van kinderen wordt gestimuleerd. Hiermee kunnen andere sporten later ook goed worden beoefend. Op dit moment bieden wij diverse sporten aan in sporthal Broekveld voor jong en oud. Wie wil nu niet dicht bij huis sporten. U zult merken dat bewegen loont.