Verslag Algemene ledenvergadering 2020

Datum: 16 september 2020

Aanwezig:     Bestuur (afw.mk. A.Roeles)  en 16 leden

Afgemeld:     I.Koerts, T. Haandrikman, G. Reijngoud, J.Warmolts

Voorzitter opent de vergadering even na 20.00 uur.

De voorzitter is verheugd dat er toch ondanks de coronacrisis weer zoveel leden

aanwezig zijn. Hij vraagt de aanwezigen of de 1,5 mtr. voldoende is gehandhaafd. Allen geven aan

dat dit het geval is. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

Mededelingen:

- De straat bij de Goornhoek zal worden aangepakt door de gemeente. Wanneer is nog onbekend.

- Er is een aantal bomen in de Broekveldstraat ziek en zullen worden gekapt.

Komen wel nieuwe bomen voor in de plaats.

- 2e serie bomen in Diphoorn zullen ook worden gekapt. Dit was reeds eerder door de gemeente goedgekeurd.

- De dames van de Sleense Joffers hebben een bankje aangeboden voor plaatsing op de hoek Haarstdiek/Zetelveenweg. Aanvraag naar waterschap voor het plaatsen is gedaan.

- Zwanenburg makelaardij heeft 100 stuks vogelhuisjes aangeboden. De Sleense Joffers hebben ook nog eens 10 vogelhuisjes beschikbaar gesteld. Het bestuur en de aanwezigen danken beide gulle gevers hiervoor. Dhr. Zwanenburg geeft nog even een toelichting over de vogelhuisjes en waar ze gemaakt worden.

Het bestuur wil graag een werkgroep samenstellen die het plaatsen en onderhouden op zich willen nemen.

- De N376 wordt 2 maanden afgesloten en het verkeer zal worden omgeleid. De bus zal weer door het dorp rijden waarbij is gesteld dat deze niet harder dan 30 km zal rijden. De omleiding staat op Sleenweb.

- Het nieuwe sport- en speelterrein is onlangs geopend. Een mooi terrein dat door meerdere verenigingen tezamen tot stand is gebracht.

- De dorpsvisie is aan de gemeente overhandigd en we zijn nu bezig om een viertal werkgroepen samen te stellen die in de visie zijn benoemd. Er is reeds een aantal mensen die zich hiervoor hebben opgegeven en we zullen hen binnenkort uitnodigen voor een 1e vergadering.

- Zo als het nu lijkt zullen de 4 wandelroutes aan het eind van het jaar gereed zijn. Alles is ingepast in het netwerk van het recreatieschap Drenthe en dat geeft nog al wat vertraging. De meeste paaltjes zijn inmiddels geplaatst.

- Stemming Dorpsbudget: de eindscore wordt uitgedeeld en na een korte discussie krijgt het bestuur toestemming van de vergadering om alles uit te werken conform de eindscore. Wel vraagt het bestuur enige speelruimte om e.e.a. uit te kunnen voeren.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

Ingekomen stukken:

Er zijn geen ingekomen stukken met betrekking tot deze vergadering.

Notulen van de alv 2019.

Hierover zijn geen opmerkingen.

Jaarverslag 2019.

Hierover zijn geen opmerkingen.

Financieel verslag.

De vergadering heeft geen aanmerkingen en derhalve wordt deze goedgekeurd.

Verslag kascommissie.

Namens de kascommissie geeft dhr. B. Hardenberg aan dat Lute Timmer en hij de financiële stukken hebben ingezien en er geen opmerkingen zijn. De kascommissie verzoekt de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. De aanwezige leden stemmen hiermee in.

Verkiezing kascommissie;

Lute Timmer blijft nog een jaar aan en dhr. P. Ludwig wordt doorgeschoven naar de kascommissie. Dhr. B.Hardenberg wordt bedankt voor zijn werkzaamheden.

Jacob Kiers geeft aan wel als reserve te willen fungeren.

Vaststellen begroting.

Iedereen kan zich vinden in de voorgestelde begroting en wordt aldus goedgekeurd.

Bestuursverkiezing.

B. Haan is dit jaar aftredend en heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Dit wordt door de vergadering in dank aangenomen.                                                                                                         Ed Sterke heeft zijn maximale periode als bestuurslid bereikt en is derhalve niet herkiesbaar.

Het bestuur heeft dhr. Trienus Dunning benaderd om in het bestuur te komen en de functie van Ed Sterke over te nemen. Hij heeft hierin toegestemd. Het bestuur vraagt de aanwezigen of zij hiermee akkoord kunnen gaan. Er is geen tegenkandidaat. De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel en derhalve zal Trienus Dunning toe treden tot het bestuur in de functie van penningmeester.

Vervolgens staat de voorzitter op en legt aan de vergadering uit wat Ed Sterke allemaal voor de vereniging heeft betekent. Ed zijn werk voor het dorp stopt nog niet want hij is nog steeds direct betrokken bij de stichting glasvezel Zuidenveld. Toen de voorzitter onlangs aan de vrouw van Ed vroeg wat wij hem als afscheidscadeau zouden kunnen geven was haar antwoord heel kort“niets ”. Wij willen hem toch niet met lege handen weg laten gaan en hebben samen met zijn vrouw besloten om hem een mooie fietstocht aan te bieden met als afsluiting een etentje samen met zijn vrouw Ria.

Jeugdzaken:

Jesmer Warmolts en Roy Schepers hebben beiden aangegeven dat ze weinig tijd hebben om bij vergaderingen aanwezig te zijn. We hebben dan ook besloten om met hen verder te gaan als adviseurs jeugd en de bestuursfunctie te schrappen.

Wvtt.  

De voorzitter stelt voor om dit agendapunt te schrappen en dit onder de rondvraag te laten vallen. De vergadering stemt hier mee in.

Rondvraag.

Dhr. J. Kiers                                                                                                                                        Vraag       :           - In de bocht bij de Oldengaerde is een brandput geboord. Dhr. Kiers                                                vindt het een ongelukkige plek..

Antwoord :           - Het bestuur was hier niet van op de hoogte en zal navraag doen.

Dhr. J. Smidt                                                                                                                                  Vraag:                  - Zou het mogelijk zijn om bij de oversteek bij A.Heijn een xebrapad aan te leggen?

Antwoord             - In een 30km zone worden geen zebrapaden aangelegd.

Mevr. H. Bruinsma                                                                                                                         Vraag                   - Bewoners in het nieuwe plan zouden graag de boomsingel langs de                                                        Zetelveenweg willen (laten) vervangen door en plantsoentje. Er is door hen                                            gesproken met iemand van de gemeente maar daar is enige                                                                  onduidelijkheid door ontstaan. Hoe verder??

Antwoord            - Het bestuur zal dit navragen bij de betreffende persoon binnen de                                                           gemeente en komt hier op terug. Waarschijnlijk is het de beste weg om                                                  een keer gezamenlijk met de gemeente rond de tafel te gaan.

Dhr. Gez. Renting                                                                                                                         Vraag                   - Het trambrinkje is altijd in onderhoud van Streekeigen Sleen. Het moet                                                   op korte termijn worden opgeknapt. Is hier een budget voor vrij te                                                maken of aan te vragen?

Antwoord            - Het bestuur zal dit met de gemeente bespreken.

Vraag                   - Parkeergelegenheid bij het MFC is beperkt.

Antwoord            - Het bestuur zal zich hierover beraden samen met het MFC.

Dhr. B.Hardenberg.                                                                                                                      Vraag                   - Wederom de vraag om het wegdek van de Menso Altingstraat aan te                                                     pakken.

Antwoord            - Het bestuur zal dit wederom aan de gemeente voorleggen. Het is en                                                       blijft echter een moeilijk verhaal en zal lange adem vergen.

Dhr. E.Heeling                                                                                                                          Opmerking          - Is bij de brandweer en ook zij zijn verbaasd over de locatie van de                                                           brandput aan de Oldengaerde.

 Opmerking          - Er komt een nieuwe brandweerauto met 4x4 aandrijving zodat ze ook                                                      bij natuurbranden kunnen worden ingezet.

Dhr. J.Smidt                                                                                                                        Vraag                   - Had een afspraak met CTNed voor schouw maar ze zijn helemaal niet                                                     langs geweest

Antwoord             - CTNed is onderaannemer van Siers die de opdracht heeft voor de                                                           aanleg van glasvezel Zuidenveld. Glasvezel Zuidenveld kan hier niet in                                                  sturen. Probleem ligt echt bij CTNed. Er zijn meerdere klachten                                                               ontvangen en deze zijn reeds bij de firma Siers neergelegd.

Sluiting:

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng.

Hij wenst iedereen en hun naasten een goede gezondheid toe in deze corona tijd.

Er kan nog een drankje worden genuttigd op kosten van Dorpsbelangen maar gelieve wel aan de tafel te nuttigen en niet met elkaar aan de bar te gaan staan. Zo houden we de 1,5 mtr. regel in ieder geval stand.  Hierna sluit hij de vergadering.

De secretaris  R.Noordhuis.

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn Bannerschultestraat 22 7841 AD  Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873 E. dorpsbelangen@sleen.nu

Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.