Jaarverslag tbv. Algemene ledenvergadering

Jaarverslag:

Jaarverslag Dorpsbelangen Sleen – Diphoorn 2020

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen.

Voorzitter                   : Geert Westerink       

Secretaris                  : Roel Noordhuis

Penningmeester      : Trienus Dunning

Bestuursleden         : Alie Roeles, Bert Haan, R.Lanjouw, J. Strockmeijer,                        

Vergaderingen.                                                                                                                                        In verband met de corona crisis was de jaarvergadering verschoven naar 16 september. Ook hebben de beperkingen er voor gezorgd dat we niet maandelijks meer hebben vergadert. Veel zaken zijn middels mailverkeer afgehandeld. Incidenteel heeft het dagelijks bestuur nog wel vergadert via de computer.

Alle bestuursvergaderingen worden doorgegeven aan SleenWeb zodat deze op de agenda komen te staan. Zoals bekend kan ieder lid om 19.30 op de inloop komen om een korte toelichting te geven op iets wat hun dwars zit of aan de orde gesteld zou willen hebben.

De secretaris zorgt ervoor dat onder de knop “Dorpsbelangen” op SleenWeb belangrijke zaken op de verschillende pagina’s geplaatst worden.                                                                                                                        

Wijk en dorpenronde.                                                                                                                         Ook dit jaar heeft er geen wijk en dorpenronde plaatsgevonden. Veel zaken zijn middels het dorpsbudget aangepakt en opgelost. Deze manier van werken blijkt een prima (tussen)oplossing voor de wijk-en dorpenronde.

Een andere invulling die we voor het oog hebben is om jaarlijks één of twee keer met vertegenwoordigers van de gemeente door het dorp te fietsen of te lopen om bepaalde zaken onder de ogen te brengen.

AED + cursussen.                                                                                                                                    De jaarlijkse cursussen voor gebruik AED die door Marleen Haan worden gecoördineerd zijn helaas door de corona beperkingen niet doorgegaan. De opgaves en het overgemaakte geld zijn doorgeschoven naar 2021.

Verkeersregelaars.                                                                                                                              Een niet al te druk jaar voor hen vanwege de corona.

Nog steeds kunnen zich vrijwilligers aanmelden om zodra de omstandigheden het weer toelaten direct weer met nieuwe energie aan het werk te gaan.

4 mei Jaarlijkse Dodenherdenking.                                                                                                 Door de coronabeperkingen heeft er dit jaar geen plechtigheid plaatsgevonden. Wel zijn er zoals gebruikelijk bloemen op de graven gelegd .

Oorlogsgraven.                                                                                                                              Opnieuw hebben we op kerstavond de oorlogsgraven en het pad langs de kerk weer voorzien van lichtjes. Wij zullen dit jaarlijks blijven doen.

Initiatievenmarkt                                                                                                                                     In 2020 hebben we een viertal aanvragen ingediend.

1: Toneelvereniging Sleen voor een verplaatsbare geluidsinstallatie. Het aangevraagde bedrag is door de gemeente toegekend.

2: Proefproject voor 2 jaar met een elektrische deelauto . Deze aanvraag is positief beoordeeld door de jury en de gemeente en toegekend op voorwaarde dat er na 1 jaar een evaluatie dient plaats te vinden om te kijken of het project levensvatbaar is.

3: Zuidenveldruiters voor aanschaf oefenspiegels. Ook deze aanvraag is toegekend

4: Zuidenveldruiters voor aanschaf en installatie van een beregeningsinstallatie voor de nieuw aangelegde buitenbak. Ook deze aanvraag is toegekend

Wijk – en dorpsbudget                                                                                                                          In 2020 hebben we wederom een goedkeuring ontvangen voor de aanvraag. De oproep voor het indienen van voorstellen heeft veel voorstellen opgeleverd. Er zitten echter ook veel voorstellen bij die eerst samen met de gemeente dienden te worden besproken. Hierdoor hebben we de stemmingsronde uit moeten stellen.

Enquête en dorpsvisie Sleen-Diphoorn                                                                                                 Op 11 mei 2020 is deze coronaproof aan wethouder J.Brink in het MFC overhandigd.

In de dorpsvisie stelden we voor om een viertal werkgroepen op te richten. Op dit moment zijn daarvan drie werkgroepen actief.  Dit zijn de werkgroep Jeugd, de werkgroep Wonen, werken en groen en de werkgroep klimaatneutraal Sleen.

Alleen voor de werkgroep Verenigingen en binding hebben we nog geen personen weten te vinden.

N376                                                                                                                                                        De renovatie en aanpassing van de N376 rond Sleen is inmiddels afgerond.

In onze ogen is dit naar alle tevredenheid gerealiseerd en hebben zich geen grote (verkeers)problemen voorgedaan. Het asfalt is inderdaad zeer geluidsarm. Het beste kan je dit merken als je bij de ijsbaan van het nieuwe op het oude asfalt rijd. Je merkt gelijk een groot verschil in lawaai.

Sport- en speelterrein                                                                                                                        Samen met de voetbal-, handbal-, volleybal- en de speeltuinvereniging is het sport – en speelterrein gerealiseerd. Een mooi speelterrein waar erg veel gebruik van wordt gemaakt. Samen met een aantal vrijwilligers hebben we rondom nog een beukenhaag geplant.

De wandelroute(s).                                                                                                                               De wandelroutes zijn samen met recreatieschap Drenthe definitief gemaakt en de routekaart is gedrukt en aan alle inwoners va Sleen en Diphoorn huis aan huis verspreidt. Ook zijn alle bankjes geplaatst. Helaas hebben we hier wel veel werk van gehad omdat het hout ging “bloeden” en daardoor de betonelementen helemaal zwart werden. Om dit te verhelpen hebben we alle planken een aantal keren moeten schilderen. Ook de betonelementen zijn in de betonverf gezet zodat die er weer mooi grijs/wit uitzien.

De beheerders van de Sleense Joffers hebben daarnaast ook nog eens een mooi bankje ter beschikking gesteld welke op de hoek Haarstdiek/Zetelveenweg bij de ingang van het ruiterpad is geplaatst.

Tevens heeft Muller Licht ons een gratis bankje geschonken  Deze is voorzien van een nieuwe laag verf en geplaatst aan het zandpad net voorbij de dorpstuin tussen Diphoorn en Erm.

Bloemenweide.                                                                                                                                       In samenwerking met de gemeente en de Sleense Joffers is er bij de haven een bloemenweide gecreëerd. De gemeente heeft de grond gereed gemaakt en de Sleense Joffers hebben het zaad aangeschaft. Daarnaast zijn er door de gemeente ook nog een aantal vlinderstruiken geplaatst  We hopen deze zomer daar van te kunnen genieten.

Klok Trambrinkje.

De in 2003 door supermarkt Kortwijk geschonken klok toonde regelmatig haperingen. Een aantal keren hebben we het nog kunnen herstellen maar eind 2020 was het definitief gebeurt met de klok. We hebben contact gezocht met Bea van Albert Heijn/Klaver Kortwijk om te kijken of we een nieuwe klok konden plaatsen. Al gauw zegde zij een aanzienlijk bedrag toe waarna we alle overige ondernemers in en rond de Goornhoek hebben gevraagd om een donatie. Gelukkig was dit voor de meesten in deze corona tijd geen bezwaar en eind februari 2021 hebben we een nieuwe klok geplaatst. We hopen weer 15 – 20 jaar de juiste tijd op het trambrinkje te hebben.

 

Overige zaken.                                                                                                                                   Naast de hierboven genoemde onderwerpen zijn er nog enkele andere zaken besproken en opgelost .Wij gaan ervan uit dat we gezamenlijk ook in 2021 weer diverse initiatieven kunnen  ontplooien en dat wij als Dorpsbelangen, voor zover het binnen onze mogelijkheden ligt, daar op onze eigen wijze aan bij mogen dragen.

                                                                                                          De secretaris       

                                                                                                         R. Noordhuis

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn Bannerschultestraat 22 7841 AD  Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873 E. dorpsbelangen@sleen.nu

Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.