PMD container
Print

Notulen jaarvergadering 2019

Datum: 18 maart 2019

 Aanwezig:     Voltallig bestuur en 23 leden

 Afgemeld:     J.Koerts, H.Jansen en H.Visser

 1.    Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

De voorzitter is verheugd dat er toch weer zoveel leden aanwezig zijn. Hij geeft een toelichting op de keuze om in deze zaal te vergaderen.

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

Mededelingen:

De voorzitter geeft uitleg aan de tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden van het bestuur en zaken waar nog aan wordt gewerkt. Meer hierover kunt u ook op SleenWeb en de nieuwsbrief(ven) lezen.

Aan de orde kwamen o.a.:

Stimuleringsfonds.

De voorzitter legt uit dat dit voor dit jaar nog niet concreet is. Het geld is wel beschikbaar maar in welke vorm het dit jaar wordt aangekleed is nog niet definitief. Er is een vergadering geweest met alle belangen groepen waar men zijn/haar zegje heeft kunnen doen. De Gemeente evalueert dit en zal dan met een voorstel komen. Ook het dorpsbudget wordt hierin meegenomen

Pilot groenonderhoud met Gemeente en vereniging.

De pilot is afgelopen en de vereniging heeft aangegeven het niet weer opnieuw te willen doen. Het bleek toch moeilijker dan gedacht om de benodigde vrijwilligers bij elkaar te krijgen. De Gemeente heeft wel het bedrag overgemaakt die was toegezegd.

Glasvezel project.

De aanmeldingen komen moeizaam binnen. Op dit moment 2 weken voor de einddatum nog slechts 20 % aangemeld. De voorzitter prijst de inzet van Ed Sterke en dit wordt door eenieder van de aanwezigen bevestigd.

Werkgroep dorpsvisie.

Om deze te completeren is besloten om een enquête in het dorp te houden die dan gebruikt kan worden voor het samenstellen van de Dorpsvisie. Er zijn in totaal maar liefst 581 enquêtes ingevuld binnengekomen. Een zeer goed resultaat. De verwerking kost wel veel tijd. Het afturven van de antwoorden kost gemiddeld ongeveer 5 a 6 minuten per enquête. Daarna zullen we de totalen moeten verwerken in een overzicht met conclusies. Toch hopen we dat we eind juni de dorpsvisie met de uitgewerkte conclusies van de enquête te kunnen presenteren.

Wensboom .

De bibliotheek wilde ook een wensboom doen en daarom hebben we als dorpsbelangen hiervan afgezien. Er hebben totaal 45 ballen in de boom gehangen dus was het wel een succes.

De rode draad wandelroutes.

Een werkgroep van 4 personen (Lammie Kamps, Teun de Vries, Roelie Otten en Bert Haan) heeft de wandelroutes uitgezocht en op papier gezet. Geert Westerink en Roel Noordhuis houden zich bezig met de financiële zaken en hebben contact met studenten van de hogeschool in Leeuwarden. Zij zullen voor ons informatie over de bodemgesteldheid en bezienswaardigheden in en rondom Sleen en Diphoorn op papier zetten, we kunnen waarschijnlijk kiezen uit een 30-tal voorstellen die ze aanleveren. Er zijn een aantal aanvragen gedaan bij diverse fondsen en de financiën zijn zo goed als rond.

Sport en speel terrein op grasveld voor de kantine van de voetbal.

Er is een samenwerking met de voetbal, handbal, volleybal, jeu de boules, speeltuinvereniging.En Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn. Middels een subsidie aanvraag bij het Europese fonds Leader willen we het geld proberen los te krijgen voor de realisatie. Een eerste plan werd door de Gemeente geretourneerd met een aantal opmerkingen die verbeterd dienden te worden. Afgelopen week is een delegatie bij de Gemeente geweest en hebben daar een presentatie van het aangepaste plan gehouden. Deze is naar hun mening positief ontvangen. Het plan wordt nu ingediend bij de provincie bij de betreffende afdeling van Leader.

 

Ontmoetingsplein.

Ook hier wilden we samen met Promo een plan indienen bij Leader. Promo Sleen heeft aangegeven om het zo goedkoop mogelijk te houden en het bedrag van de begroting valt niet binnen de richtlijnen van Leader. Er wordt nu op kort termijn met de Gemeente rond de tafel gezeten om te kijken wat andere mogelijkheden zijn. Tevens zullen we andere fondsen gaan benaderen.

Ingekomen stukken:

Er zijn geen ingekomen stukken met betrekking tot deze vergadering

Notulen van de alv 2018.

- Dhr. Hardenberg merkt op dat de snelheidsmeter waarnaar gevraagd werd er Inderdaad kortgeleden heeft gehangen maar helaas slechts 2 weken. Er was toen wel te zien dat er rustiger werd gereden maar nu hij weg is gaat het weer als vanouds. Waarom niet een vaste meter? De Gemeente heeft slechts een paar meters die rouleren door de diverse dorpen en meestal maar een paar weken op dezelfde plaats hangen.

- Dhr. Hardenberg hoe staat het met de N376. De voorzitter geeft aan dat er eind juni een inloopavond komt voor de inwoners waarin het definitieve plan wordt getoond. Er is dan geen inspraak of wijziging meer mogelijk. Eea hangt af van hetoverleg met de diverse grondeigenaren/omwonenden. We zullen hierop moeten wachten.

- Dhr. Schonewille. Hoe staat het met eventuele uitbreiding van de begraafplaats ten opzichte van het evenemententerrein? De voorzitter geeft aan dat deze ver genoeg van elkaar afblijven dat dit geen problemen op zal leveren.

Jaarverslag 2018.

Hierover zijn geen opmerkingen.

Financieel verslag.

Bij inkomsten staat een keer AED-bijdrage en een keer AED-gift. Bijdrage is toch een kostenpost en geen inkomsten. Ed Sterke legt uit dat de post AED-bijdrage geld is dat we van de gebruikers van de sporthal ontvangen voor het onderhoud van de AED bij de sporthal. AED-gift is de bijdrage die we hebben ontvangen van diverse sponsors voor de nieuwe AED bij de DIO.

Verslag kascommissie.

De kascommissie heeft de financiële stukken ingezien en goed bevonden. De Kascommissie (bestaande uit de heren Hardenberg en Visser) verzoekt het bestuur de penningmeester decharge te verlenen. De aanwezige leden stemmen hiermee in.

Verkiezing kascommissie;

Dhr.Hardenberg blijft nog een jaar lid, Lute Timmer was reserve en komt in de kascommissie. P. Ludwig meld zich aan als reserve. Dhr. Visser (niet aanwezig) wordt bedankt voor zijn inzet als kascommissielid..

Vaststellen begroting.

Iedereen kan zich vinden in de voorgestelde begroting en wordt aldus goedgekeurd.

Bestuursverkiezing.

B. Wessels en Roel Noordhuis zijn dit jaar volgens de lijst van aftreden aan de beurt. Bert Wessels heeft aangegeven dat hij zich niet herkiesbaar stelt. Hij is ook bestuurslid bij SBS en wil geen twee dingen half doen maar zich concentreren op 1 functie. De keuze is SBS.

Roel Noordhuis is wel herkiesbaar.

Daarnaast hebben de heren Jan Strockmeijer en Ronald Lanjouw aangegeven wel toe te willen treden in het bestuur van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn. Het bestuur vraagt toestemming aan de vergadering om beide heren toe te laten tot het bestuur. Dit wordt unaniem aangenomen. Ook de herbenoeming van Roel Noordhuis wordt aangenomen. De voorzitter overhandigd Bert Wessels een presentje en Bert houdt nog een korte toespraak waarin hij aangeeft het een plezierige tijd te hebben gevonden. En het bestuur veel succes en wijsheid wenst voor de toekomst.

Jeugdbestuur:

Jesmer Warmolts en Roy Schepers beiden aanwezig.

Jesmer geeft aan dat hij binnen de jeugd in Sleen het te kort aan verkeersregelaars heeft aangekaart. Er is echter weinig belangstelling. Ze willen allemaal graag een betaald bijbaantje en liever geen vrijwilligerswerk. Jacob Kiers geeft een uitleg hoe het er momenteel voor staat met de verkeersregelaars. Als er bij een evenement geen verkeersregelaars beschikbaar zijn wordt er geen vergunning verstrekt. Het wordt dus steeds belangrijker om toch voldoende vrijwilligers hiervoor te hebben. Hij doet een oproep aan allen om in hun omgeving na te vragen of er toch niet iemand is die zich hiervoor op wil geven. Je dient een E-learning toets te doen om bevoegd verkeersregelaar te worden. Dit kan thuis achter de computer en is 1 jaar geldig.

 

 Wvtt.  Geen

Rondvraag.

H. Nieuwenhuis -  Bedankt Dorpsbelangen voor de aanleg en financiele                                     steun voor de WIFI in het MFC. Het is nu na jaren ellende                               prima voor elkaar.

Gerda Drenth     - Doet nogmaals een oproep voor verkeersregelaars                                         opleiding

B. Hardenberg

Vraag:                  - Roosters bij A. Heijn en Goornhoek veel lawaai en                                           wegdek van de Menso Altingstraat zeer slecht

Antwoord             - Dit is reeds meerdere malen aangekaart bij de                                                 Gemeente en het bestuur zal dit blijvend bij de                                                 Gemeente onder de aandacht brengen

G. Kemper         

Vraag                   - Auto’s rond de school en de Oldengaerde. Er wordt te                                     hard gereden.

Antwoord            - Ook dit probleem is een wederkerend verhaal richting                                      Gemeente. In de enquete wordt veelvuldig vermeld om                                    geheel Sleen 30 km te maken. Binnen de Gemeente                                        wordt hier ook al over nagedacht. Het bestuur zal de                                        uitslag van de enquete uiteraard ook met de Gemeente                                  bespreken en de wens(en) van de inwoners kenbaar                                      maken.

Vraag                   - adressen onderling uitwisselen binnen de diverse                                             verenigingen?

Antwoord            - Dit is volgens het AVG volstrekt verboden dus niet                                            mogelijk.

Vraag                   - AED-cursus wordt aangemoedigd om hieraan mee te                                       doen. Nu plotseling een eigen bijdrage van € 10,00,                                         waarom?

Antwoord            - Dit omdat de kosten behoorlijk zijn en er meerdere                                          mensen zijn die zich opgeven maar dan onafgemeld                                        wegblijven. We moeten de kosten dan wel betalen. Het is                                dus ook bedoeld als een stok achter de deur om niet zo                                  maar weg te blijven..

Dhr. Ludwig      

Vraag                  - Is er nog iets bekend over het zonnepark?

Antwoord            - Neen, Dorpsbelangen bemoeit zich tot nu toe alleen met                                  het regelen van een zaal en aankondigingen. Er is geen                                  contact meer geweest met de initiatiefnemer sinds de                                       laatste bijeenkomst in het MFC.

W.Schonewille  

Vraag                   - Is Dorpsbelangen bekend dat de lantaarnpalen worden                                   vervangen en er keuze zou zijn uit 3 stuks?

Antwoord             - Nee, maar we zullen er direct achter aan gaan en het                                       terugkoppelen naar de inwoners.

Gerda Drenth

Vraag                   - bankje bij de Mooie Mijt is weg, komt er nog een nieuwe                                 weer?

Antwoord             - bij de Rode draad wandelroutes zijn 8 nieuwe bankjes                                     begroot.

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng.

Als laatste vraagt hij of deze zaal naar tevredenheid was. De algemene mening was dat de zaal wel voldoet maar met een andere opstelling het prettiger zou zijn.

De voorzitter zegt toe dit mee te nemen bij de beslissing voor volgend jaar.

Vervolgens nodigt hij allen uit om nog wat te komen drinken aan de bar in het MFC. Hierna sluit hij de vergadering.

 

De secretaris  R.Noordhuis.

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Bannerschultestraat 22
7841 AD Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873
Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.
Print