PMD container
Print

Uitnodiging + agenda Alg. ledenvergadering

                                       UITNODIGING

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering.

Deze vergadering vindt plaats op woensdag 18 maart 2020 om 20:00 uur. Locatie MFC de Brink.

Agenda

Opening

Mededelingen

Ingekomen stukken

Notulen van de vorige vergadering

Jaarverslag

Financieel verslag

Verslag van de kascommissie

Verkiezing kascommissie

Vaststellen begroting

Bestuursverkiezing

                                  
Aftredend en herkiesbaar         : Bert Haan

Aftredend en niet herkiesbaar  : Ed Sterke

                                                
Het bestuur stelt Trienus Dunning voor als vervanger voor dhr. Sterke.


Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij de voorzitter en/of de secretaris.

Jeugdzaken:      

Wvttk

Rondvraag

Sluiting

Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een drankje aan de bar. De eerste consumptie is op kosten van Dorpsbelangen.

De notulen van de jaarvergadering van vorig jaar en het jaarverslag zijn te lezen op onze webpagina’s op SleenWeb. Ook kunt u ze opvragen door een mail te sturen naar de secretaris via Dorpsbelangen@sleen.nu

Het financieel jaarverslag en de begroting zullen op de avond zelf ter inzage liggen.

De secretaris

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Bannerschultestraat 22
7841 AD Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873
Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.
Print