Algemene ledenvergadering

Verslag ledenvergadering Dorpsbelangen 2022
Jaarverslag Dorpsbelangen 2022
Uitnodiging jaarvergadering 22 maart 2023

Uitnodiging:         

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering.

Deze vergadering vindt plaats op woensdag 22 maart 2023 om 20:00 uur.

Locatie MFC de Brink.

Agenda

Opening

Mededelingen

Verslag van de vorige vergadering

Jaarverslag 2022

Verslag van de kascommissie

Financieel verslag 2022

Verkiezing kascommissie

Vaststellen begroting 2023

Bestuursverkiezing             
Aftredend en niet herkiesbaar        : Bert Haan

Aftredend en niet herkiesbaar        : Trienus Dunning

Het bestuur heeft in de persoon van Lammie Kamps reeds één

 kandidaat gevonden die heeft toegezegd in het bestuur plaats te willen nemen.

Eventuele (tegen)kandidaten dienen conform de statuten op voordracht van 5 of meer leden 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend vergezeld van een schriftelijke door de voorgedragen persoon ondertekende bereidverklaring.

Stand van zaken dorpsbudget 2020/2021

Stand van zaken dorpsbudget 2022

Rondvraag

Sluiting

Het verslag van de jaarvergadering van vorig jaar en het jaarverslag zijn te lezen op onze webpagina’s op SleenWeb. Ook kunt u ze opvragen door een mail te sturen naar de secretaris via Dorpsbelangen@sleen.nu

Het financieel jaarverslag en de begroting zullen op de avond zelf ter inzage liggen.

De secretaris

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn Bannerschultestraat 22 7841 AD  Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873 E. dorpsbelangen@sleen.nu I. http://www.sleen.nu/dorpsbelangen

Dorpsbelangen is opgericht in 1997. Doel is ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn. Dorpsbelangen maakt zich sterk voor het uitbreiden en in stand houden van de leefbaarheid van het dorp op diverse gebieden, zoals woningbouw, speelruimte, duurzaamheid, verkeersveiligheid, het openbare groen, wateroverlast, onderhoud wegen en jeugd- en ouderenbeleid etc. Dorpsbelangen is de spreekbuis richting de gemeente.