Ontstaan van het Ermerzand

In deze zomerperiode een stukje over het ontstaan van het Ermerzand, dat onlangs bol stond van de beachvolleybal activiteiten.

Voor de aanleg van wegen in de ruilverkaveling “Sleenerstroom” was ca. 250.000 m³​ zand nodig en voor de aanleg van rijksweg 34 in de toenmalige  gemeente Sleen nog eens ongeveer 500.000 m³​.

Om hierin te kunnen voorzien werd onderzocht welk gebied het meest geschikt zou zijn voor zandwinning. Het terrein ten zuid-westen van Erm kwam hiervoor in aanmerking. De waterplas die hier zou ontstaan, zou een recreatieve bestemming moeten krijgen en zou landschappelijk aangekleed moeten worden, passend in de omgeving. Voor dit recreatie object heeft de Grontmij nv in Den Bilt in 1967 een plan ontworpen en uitgevoerd. Het object omvat een waterplas ter grootte van circa 25 hectare, een dagrecreatief gedeelte van circa 40 hectare en een verblijfsrecreatief terrein van circa 15 hectare; totaal ongeveer 80 hectare.

De waterplas bestaat uit een gedeelte dat ongeveer 2,50 meter diep is en enkele ondiepe gedeelten; zij is grotendeels omringd door zandstranden. Een drietal eilanden is in de waterplas aangelegd, waarvan twee door middel van een voetbrug met de wal zijn verbonden. Op het dagrecreatieve gedeelte zijn drie toiletgebouwen gebouwd en aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Sleen; er is een zeer groot aantal parkeerplaatsen aangelegd aan verharde wegen.

Op het verblijfsrecreatieve terrein zijn circa 200 zomerhuisjes gebouwd met daarbij behorende centrale voorzieningen zoals een restaurant, overdekt zwembad, kampwinkel, en een wasserette. Op het tot dit gedeelte behorende eiland zijn tennisbanen aangelegd.

De kosten van de aanleg van het gedeelte voor dagrecreatie, met inbegrip van de waterplas en de grondaankoop, hebben ongeveer f. 2.500.000,- bedragen. Hierin heeft het ministerie van CRM een subsidie verleend van 55% en de Cultuurtechnische Dienst 20%. Het recreatiegebied “Ermerzand” is omstreeks 1974 gereedgekomen en is bereikbaar vanaf de voormalige rijksweg 34, nu N 34. De plas wordt ondermeer door surfers veel gebruikt. Het verblijfsrecreatieve deel is in erfpacht uitgegeven aan en in beheer bij een stichting, de Cooperatieve Vereniging Recreatiepark “Ermerzand”. Een gedeelte van het terrein voor dagrecreatie is als camping ingericht.

Bovenstaande komt uit het boek Sleen in heden en verleden (1992). Het gedeelte voor dagrecreatie heet nu Ermerstrand.

Contact

Stichting Streekeigen Sleen
Stichting Streekeigen Sleen Wolfgarenweg 8 7846 TH  Noord-Sleen
T. 0591-362561 E. secretaris@streekeigensleen.nl I. http://www.streekeigensleen.nl

De Stichting is opgericht op 26 januari 1989 en bestaat uit een bestuur en een viertal werkgroepen. De stichting is lid van de Drentse Historische Vereniging en is sinds september 2005 gehuisvest in het Multifunctioneel Centrum De Brink in Sleen.