Aanleg zonne-akker in Sleen

Aanleg zonne-akker in Sleen

Heeft het dorp Sleen over enkele jaren een eigen energiebron, waarmee men in haar eigen elektriciteitsbehoefte kan voorzien? Als het aan Solar Proactive uit Tynaarlo ligt, zal dat het geval zijn. Dit bedrijf heeft het plan om een zonne-akker aan te leggen op een perceel aan de Haarstdiek in Sleen.

De zonne-akker heeft de potentie om voor 2500 huishoudens elektriciteit te produceren. Sleen heeft daarmee de mogelijkheid om voor een groot gedeelte in haar eigen elektriciteitsbehoefte te voorzien vanuit een duurzame bron.

De zonne-akker wordt gefinancierd door de Tridos Bank en het provinciefonds (Energie Lening Drenthe). Er wordt samengewerkt met professionals uit verschillende sectoren om een zo mooi mogelijk en financieel project te realiseren. Het project maakt gebruik van de landelijke SDE+ subsidieregeling.

Onlangs is door de gemeente Coevorden een tijdelijke bouwvergunning verstrekt aan Solar Proactive om de SDE+ aanvraag mogelijk te maken. Dit betekent niet dat er al gebouwd gaat worden, hiervoor dient de bestemmingsplanwijzigingsprocedure en daarbij horende onderzoeken nog doorlopen te worden.

Op woensdag 26 april a.s. wordt in het M.F.C. in Sleen een informatie-avond over bovengenoemde aangelegenheid gehouden. De organisatoren gaan die avond graag in gesprek met belangstellenden om te kijken op welke wijze de bewoners baat hebben bij de zonne-akker en kunnen participeren. Dit kan door middel van een elektriciteitsinkoopcollectief; als een energiecoöperatie of deelneming. Daarnaast hebben de bezoekers ook inspraak in het eindontwerp van de akker.

Zonnepanelen2


Haarstdiek
Het plangebied ligt tussen de rioolwaterzuivering en de laatste stedelijke ontwikkeling van Sleen (Broekveld). Het gebied was aanvankelijk open heide en is na verkaveling geleidelijk beslotener geworden door het aanbrengen van dichte singels langs de Jongbloedvaart en rond de sportvelden.


Inpassing in landschap
De zonne-akker wordt ingepast op kavels die weer kunnen verruigen naar een reliëfrijke natuurlijke heidevegetatie. Het beheer hiervan vindt plaats door schapen. In de tijd zal worden vastgesteld of dit afdoende is. Het eindbeeld zal open heide blijven met verspreid bosjes bestaande uit berk, grove den, fijnspar en eik.

ZonnepanelenOost

Langs de Oostzijde van de zonne-akker wordt een wal (8 meter) met eikenhakhout geplant. Dit is een streekeigen landschapselement en neemt het zicht weg op de zonnepanelen van de er achter gelegen akker. In de houtwal zal geleidelijk, buiten de geplante eiken, een rijke vegetatie van kruidachtige en houtige gewassen zich ontwikkelen met veel kansen voor kleine velddieren.

ZonnepanelenWest

Langs de weg en aan de westzijde wordt de zonne-akker omzoomd door een reliëfrijke heidezoom. Het reliëf tussen 1 en 1,5 meter met de daar op groeiende vegetatie neemt het zicht op de onderzijde van de panelen weg en verbergt de afrastering van de zonne-akker en de panelen zelf in belangrijke mate. Vanaf de weg zijn de bovenste gedeelten van de panelen (hoogte 2 meter) zichtbaar tussen de vegetatie.

ZonnepanelenVogel

 

Wandelpad (tussen heide bij Jongbloedvaart en heide langs de Haarstdiek)
Er is ruimte op de percelen van de zonne-akker voor een wandelpad tussen de Jongbloedvaart en het stukje natuur langs de Haarstdiek (ten oosten van het plangebied). Op de percelenloopt de route over reliëfrijke heide met afwisselend uitzicht op de zonne-akker en op het omliggende landschap. Realisatie is mogelijk met medewerking van naastgelegen percelen.

Zonnepanelenm


Publieksvoorziening met een schaapskooi aan de Haarstdiek.
Bij de toegang tot de zonne-akker is een schaapskooi gelegen, op enige afstand van de weg om passanten gelegenheid te geven de zonne-akker van dichtbij te bekijken en informatie hierover te lezen. Bij de voorziening is een poel oif ven waar schapen kunnen drinken en een natte vegetatie zich kan ontwikkelen. Tegelijk dient de schaapskooi als technische ruimte bij de akker en als stal voor de schapen. Optioneel zijn enkele laadpalen voor e-bikes.

Een afrastering rond de zonne-akker maakt dat de daadwerkelijke zonne-akker niet door onbevoegden kan worden betreden en houdt tegelijk de schapen die er grazen op het perceel.

Informatiebijeenkomst: woensdag 26 april a.s. in het M.F.C. Aanvang: 19:30 uur.

Naar archief