Landelijke Aanpak Adreskwaliteit in gemeente

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit in gemeente

De gemeente Coevorden werkt mee aan het project “Landelijke Aanpak Adreskwaliteit” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er worden steekproeven gehouden om te controleren of geselecteerde adressen en bewoners in overeenstemming zijn met de Basisregistratie Personen, zoals die wordt bijgehouden door de Nederlandse gemeenten.

Tal van instanties, zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, Dienst uitvoering onderwijs etc. leveren adressen aan het Ministerie aan, die door een gemeentelijke bevolkingscontroleur/handhaver worden bezocht in het kader van dit adressenonderzoek. De gemeentelijke bevolkingscontroleur controleert binnenkort of de Basisregistratie Personen van de gemeenten in overeenstemming is met de feitelijke bewoning van de adressen.

Legitimatie
De bevolkingscontroleur kan zich legitimeren aan de hand van een door de gemeente afgegeven legitimatiebewijs.

Functioneren overheid
De Basisregistratie Personen (BRP) is de bron van persoonsgegevens voor de gehele overheid. De kwaliteit van de gegevens in de BRP is van groot belang voor het functioneren van die overheid.

Naar archief