Bestemmingsplan Buitengebied gaat ontwerp-fase in.

Bestemmingsplan Buitengebied gaat ontwerp-fase in SleenWeb - 15 januari 2014 De gemeente Coevorden wil de hoofdgebruikers van het buitengebied, de agrariërs, zo min mogelijk beperken in hun bedrijfsvoering. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Dit ontwerpbestemmingsplan Buitengebied ligt van 15 januari tot en met 25 februari 2014 ter inzage. Het plan vervangt de vijf bestemmingsplannen Buitengebied van Coevorden, Dalen, Sleen, Zweeloo en Oosterhesselen en regelt de bestemming van zo’n 1700 percelen in de gemeente Coevorden. Het voorontwerpplan heeft in januari en februari 2013 ter inzage gelegen en is besproken met belanghebbenden zoals provincie, waterschap, LTO, natuur- en milieufederatie, natuurbeherende instanties etc. Daarnaast is een informatiebijeenkomst gehouden en zijn tientallen gesprekken gevoerd met individuele belanghebbenden waardoor al veel wensen en opmerkingen verwerkt zijn in het ontwerpplan. Een belangrijk uitgangspunt bij het nieuwe plan is dat de hoofdgebruikers van het buitengebied, de agrariërs, zo min mogelijk worden beperkt in hun bedrijfsvoering. Wel moet bij ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het waardevolle landschap. In de bijbehorende Notitie Ruimtelijke Kwaliteit worden richtlijnen gegeven voor een goede landschappelijke inpassing van met name uit te breiden (agrarische) bedrijven. Inspraakreacties verwerkt Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en de Nota Inspraak en Overleg, die naar aanleiding van de inspraak op het voorontwerp is gemaakt. Hierin zijn alle reacties verwerkt die op het voorontwerp zijn binnengekomen. Uitgangspunt hierbij was om daar waar mogelijk mee te bewegen met de wensen en behoeften van de agrariërs, die hun bedrijf moeten kunnen uitoefenen op het platteland. Ook heeft het college ingestemd met de Nota Inspraak en Overleg die naar aanleiding van de zienswijzen op de MER Structuurvisie en het bestemmingsplan Buitengebied Coevorden is opgesteld. Iedereen die heeft gereageerd op het voorontwerpbestemmingsplan is inmiddels geïnformeerd over hoe de gemeente in het ontwerpbestemmingsplan met zijn of haar reactie is omgegaan. Informatiebijeenkomst Op donderdag 23 januari 2014 is er een algemene informatiebijeenkomst in zaal Hegen, Wezuperstraat 15 in Wezup om 19.30 uur. Hier wordt in grote lijnen uitleg gegeven over het ontwerpbestemmingsplan en de resultaten van de inspraak.

De gemeente Coevorden wil de hoofdgebruikers van het buitengebied, de agrariërs, zo min mogelijk beperken in hun bedrijfsvoering. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Dit ontwerpbestemmingsplan Buitengebied ligt van 15 januari tot en met 25 februari 2014 ter inzage. Het plan vervangt de vijf bestemmingsplannen Buitengebied van Coevorden, Dalen, Sleen, Zweeloo en Oosterhesselen en regelt de bestemming van zo’n 1700 percelen in de gemeente Coevorden.

Het voorontwerpplan heeft in januari en februari 2013 ter inzage gelegen en is besproken met belanghebbenden zoals provincie, waterschap, LTO, natuur- en milieufederatie, natuurbeherende instanties etc. Daarnaast is een
informatiebijeenkomst gehouden en zijn tientallen gesprekken gevoerd met individuele belanghebbenden waardoor al veel wensen en opmerkingen verwerkt zijn in het ontwerpplan. Een belangrijk uitgangspunt bij het nieuwe plan is dat de hoofdgebruikers van het buitengebied, de agrariërs, zo min mogelijk worden beperkt in hun bedrijfsvoering. Wel moet bij ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het waardevolle landschap. In de bijbehorende Notitie Ruimtelijke Kwaliteit worden richtlijnen gegeven voor een goede landschappelijke inpassing van met name uit te breiden (agrarische) bedrijven.

Inspraakreacties verwerkt
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en de Nota Inspraak en Overleg, die naar aanleiding van de inspraak op het voorontwerp is gemaakt. Hierin zijn alle reacties verwerkt die op het voorontwerp zijn binnengekomen. Uitgangspunt hierbij was om daar waar mogelijk mee te bewegen met de wensen en behoeften van de agrariërs, die hun bedrijf moeten kunnen uitoefenen op het platteland. Ook heeft het college ingestemd met de Nota Inspraak en Overleg die naar aanleiding van de zienswijzen op de MER Structuurvisie en het bestemmingsplan Buitengebied Coevorden is opgesteld. Iedereen die heeft gereageerd op het voorontwerpbestemmingsplan is inmiddels geïnformeerd over hoe de gemeente in het ontwerpbestemmingsplan met zijn of haar reactie is omgegaan.

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 23 januari 2014 is er een algemene informatiebijeenkomst in zaal Hegen, Wezuperstraat 15 in Wezup om 19.30 uur. Hier wordt in grote lijnen uitleg gegeven over het ontwerpbestemmingsplan en de resultaten van de inspraak.

Naar archief