Geert Westerink zwaait af bij Dorpsbelangen

Geert Westerink zwaait af bij Dorpsbelangen

Na een groot aantal jaren als voorzitter gefungeerd te hebben, is Geert Westerink afgezwaaid bij de vereniging Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn.Tijdens de woensdagavond in het M.F.C. gehouden algemene jaarvergadering heeft Westerink de voorzittershamer overgedragen.

Ruim 25 personen waren woensdagavond in het M.F.C. van Sleen aanwezig tijdens de algemene jaarvergadering van de vereniging Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn. Traditioneel vindt deze bijeenkomst altijd plaats in het voorjaar, maar corona gooide ook hier roet in het eten.

Voorzitter Geert Westerink zei in zijn openingswoord dat het afgelopen jaar in het teken van de corona-perikelen stond. Er waren weinig activiteiten en vergaderingen en ook contacten met externe organisaties waren er nauwelijks. Toch viel er hier en daar wel ontwikkelingen te zien. Zo zijn de 4 wandelroutes rondom Sleen afgerond, op diverse plaatsen langs de verschillende routes zijn bankjes geplaatst. Binnenkort zal de laatste bank (aangeboden door het Recreatieschap Drenthe)  geplaatst worden aan de Holtweg. Binnenkort wordt bij het Trambrinkje (bij de Goornhoek) nog een informatiebord geplaatst.

Algjaarverg3
De publieke belangstelling voor de jaarvergadering was goed

Dorpsvisie
Verder zijn de verschillende werkgroepen bezig om de Dorpsvisie vorm te geven. Het bestuur doet een oproep om bij enkele werkgroepen nog meer personen in te zetten. Aanmelden kan bij de secretaris. In Sleen zijn de werkgroepen ''jeugd'', ''verenigingen en binding'', ''wonen, werken en groen'', ''een groengroep'' en ''de groep duurzaam Sleen'' actief.

De Groengroep heeft zich o.a. bezig gehouden met het plaatsen van nestkastjes en het aanleggen van bloemperken in het dorp of daarbuiten. Binnenkort wordt de Broeklanden een gebied van vogelbroedplaatsen. Men heeft het plan om daar een vogelkijkhut te plaatsen.

Duurzaam Sleen heeft wel een teleurstelling te verwerken gekregen. Het Dorpsbelangenbestuur moest helaas besluiten om het project Deelauto te beëindigen. Er was onvoldoende deelname.

Dorpsbudgetten
Door de corona-perikelen is de planning van de dorpsbudgetten in de war geraakt. Voor 2019 is het idee van vogelkijkhut niet meer te realiseren. Dat wordt op een andere wijze bekostigd. Hiervoor in de plaats komt de mogelijke aanleg van kerstversiering in het dorp. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en haalbaarheid.

Voor de besteding van de dorpsbudgetten van 2020 en 2021 is onlangs een enquête gehouden. Binnenkort krijgen de aangedragen ideeën een uitwerking.

De algemene jaarvergadering verliep rustig in het M.F.C. Er waren geen noemenswaardige opmerkingen. Het verslag van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag over 2020, het financieel verslag en de begroting werden goedgekeurd. In het laatste geval werd de penningmeester décharge verleend; er waren geen problemen geconstateerd door de kascommissie. 
Bij de begroting van 2021 viel op dat het onderhoud aan de beweegtuin bij de Schoel nu volledig in handen is van de Gemeente Coevorden, Dorpsbelangen behoeft hiervoor geen financiën vrij te maken.

Er is voor de komende jaren ook weer plaats voor nieuwe projecten, die met hulp van Dorpsbelangen, gerealiseerd kunnen worden. Voorzitter Klaas Schepers van de plaatselijke tennisvereniging gaf aan dat de vereniging voornemens is om volgend jaar 2 padelbanen aan te leggen. De kosten hiervan worden geraamd op zo'n 140.000 euro.
De AED-cursus vindt eind oktober plaats. De belangstelling hiervoor is groot. Bijna alle beschikbare plaatsen zijn ingevuld. Marleen Haan verzorgt de organisatie van deze cursus.

Algjaarverg2
Bestuurslid Alie Roeles overhandigt de bloemen aan Hennie Westerink

Bestuursverkiezing
Bestuurslid Alie Roeles wordt tijdens de vergadering herkozen voor een nieuwe termijn. Daarentegen verlaat Geert Westerink het bestuur. Hij is niet herkiesbaar. Zijn plaats wordt ingenomen door Sandra de Vegt. Het bestuur gaat binnenkort zich intern beraden over de functie- en taakverdeling.

Algjaarverg1
Geert en Hennie Westerink nemen afscheid van de Dorpsbelangenvereniging

Rondvraag
Gevraagd wordt naar de voortgang van de windmolens langs de N34. De voorzitter antwoordt dat er momenteel niets meer wordt gehoord. Er is een complete mediastilte.
Het wegdek van de Menso Altingstraat is in erbarmelijke toestand. Dit wordt al jaren aangekaart, echter zonder resultaat. Mogelijk wordt er gewacht op de vernieuwing van de riolering in het dorp.
Wel is er de toezegging dat het weggedeelte van de rotonde bij Noord-Sleen tot de bebouwde kom van het dorp een maximum snelheid krijgt van 60 kilometer per uur. Begin 2022 zal dit worden gerealiseerd.
Nu het glasvezelproject in Sleen is afgerond wordt gevraagd wat de ervaringen van de inwoners zijn. Dat is momenteel niet bekend. De activiteiten in Dalen, waar het kantoor van de Stichting Glasvezel Zuidenveld was gevestigd, zijn inmiddels gestopt. Het kantoor op het bedrijventerrein in Dalen is gesloten. Mochten er vragen zijn, dan kan men die via e-mail stellen (info@glasvezelzuidenveld.nl).

Verslag en foto's: Jacob Kiers

Naar archief