Oud papier PMD container
Print

Nieuws

Er is nog genoeg te doen in Sleen

Er is nog genoeg te doen in Sleen
12 september 2018
Ieder jaar gaat het college op bezoek bij alle belangenverenigingen in de gemeente. Dit doen zij tijdens hun wijk- en dorpenronde. De agenda voor die avond wordt in overleg met de gesprekspartner opgesteld en is openbaar. Maandagavond was men te gast in Sleen.

Druk was het allerminst tijdens de jaarlijkse dorpenronde van de gemeente. Slechts tien inwoners waren naar het MFC gekomen om mee te praten over allerlei dagelijkse zaken die in het dorp spelen.

Naast de vijf bestuursleden van de Vereniging Dorpsbelangen waren namens de gemeente Coevorden, burgemeester Bouwmeester, wethouder Brink, wijkagent Bonhof, teamleider Openbare Ruimte Noord K. Mulder en gebiedscoördinator J. de Vegt aanwezig.

Op de agenda stonden een aantal zaken die in Sleen spelen. Veelal zijn het jaarlijks terugkerende zaken.

 • Bijvoorbeeld de 30 km-zone in het dorp. Voor een aantal inwoners is het niet geheel duidelijk (o.a. de Schaapstreek is onduidelijk). Van gemeentewege wordt aangegeven dat een 30-kmzone niet alleen door een bord wordt aangegeven. Ook dient de weg daarop ingericht te worden. Aanpassing vindt pas plaats op het moment dat de weg aangepakt wordt voor bijv. werkzaamheden aan het rioolstelsel of iets dergelijks.

Dorpenronde2018d
De 30 km-zone met alleen een bord.

Vanuit de gemeente wordt jaarlijks gekeken naar specifieke plaatsen waar een 30-kmzone op z’n plaats zou zijn.

 • De zogenaamde ‘’hufterproof’’ blikvanger aan de Schaapstreek is inmiddels geplaatst en bewijst nu al haar waarde.

Dorpenronde2018i
De ''hufterproof blikvanger'' staat inmiddels op haar plaats.

 • De aanpak van de bossingels en groenstroken aan de Struikheide/Schapenveld is inmiddels gerealiseerd. Door de extreme droogte heeft hier en daar de beplanting het niet overleefd. De gemeente inventariseert en zal, waar nodig, e.e.a. vernieuwen.
  Voorzitter Geert Westerink van de Dorpsbelangenvereniging geeft aan dat leden van de Slener zangvereniging momenteel diverse snoei- en onderhoudswerkzaamheden rondom het MFC uitvoeren. Hiervoor ontvangt deze vereniging een geldbedrag in de kas.
   
 • Woonservice is inmiddels gestart met de bouw van huurwoningen aan de Broekveldstraat. Het bestaande wegennet zal ter plaatse aangepast worden.
   
 • Stichting M.F.C. had het afgelopen jaar te kampen met teruglopende (huur)inkomsten doordat een enkele instellingen het pand verlieten. Onder andere de Kinderopvang was een van de huurders. Volgens Henk Nieuwenhuijzen gaat het nu weer de goede kant op en zijn alle beschikbare ruimten inmiddels weer verhuurd.
   
 • Het voetpad tussen de voetbalvelden was zeer slecht. Tegels met grote tussenliggende stukken vormden een gevaar voor o.a. fietsers. Inmiddels is het euvel verholpen en zijn er herstelwerkzaamheden verricht.
   
 • De verlichting aan de Bannerschultestraat, tussen de provinciale weg en de Zuidenveldstraat wordt voorzien van LED-verlichting. Het fietspad langs de N376 richting Erm behoort bij die provinciale weg. De provincie is hier de beheerder.
   
 • Inmiddels zijn de werkzaamheden aan Bannerschultestraat in volle gang. Gevraagd wordt of het mogelijk is ook op andere plaatsen (o.a. Menso Altingstraat) in het dorp de weg te herbestraten.

Dorpenronde2018e
Ook elders in Sleen is de klinkerbestrating slecht.

 • Als binnenkort de snoeitijd weer aanbreekt, komen inwoners in de problemen met één groene container. De aanvraag van een 2e container is mogelijk, maar dient rechtstreeks bij AREA gedaan te worden. Hieraan zijn wel kosten verbonden.
   
 • Naar aanleiding van de vraag of er een dependance van het gemeentehuis in Sleen kan komen antwoordt burgemeester Bouwmeester dat men momenteel bezig is met een nieuw programma inzake verandering dienstverlening. Inwoners ervaren het als lastig om voor een ID-kaart, paspoort of rijbewijs naar Coevorden te moeten en vragen zich af waarom het niet mogelijk is om in het MFC een loketfunctie te creëren. Bouwmeester geeft aan dat het probleem bekend is en men is druk doende om binnen dit nieuwe programma te kijken naar de mogelijkheden. Ook worden ervaringen uit andere gemeenten meegenomen. Bijvoorbeeld: de gemeente De Wolden brengt op verzoek een aangevraagd paspoort/rijbewijs bij de inwoners thuis.
   
 • Het onderhoud van tuinen is soms erbarmelijk. De gemeente geeft aan dat dit een zaak is van de bewoners. Evt. met hulp van de buren zou het mogelijk moeten zijn om tuinen beter te onderhouden. Voor huurwoningen kan men dit doorgeven aan Woonservice Drenthe.
   
 • Op diverse hoeken van straten is de heg zeer hoog en geeft gevaarlijke situaties. Dit is geen verantwoordelijkheid van de gemeente maar iets tussen buren onderling.
   
 • Het parkeren van auto’s langs de Westrupstraat, bij CBS De Fontein, is menig inwoner een doorn in het oog. Met name vanuit de Anssenstraat ontstaan gevaarlijke situaties. Gevraagd wordt of er een oplossing gevonden kan worden. Burgemeester Bouwmeester geeft aan dat dit meer een mentaliteitskwestie is en dat binnen de school e.e.a. aan de orde gesteld dient te worden. De interne werkgroep verkeer van de gemeente Coevorden neemt dit punt in het eerstvolgende overleg. 

Dorpenronde2018l
Parkeren langs de Westrupstraat zorgt voor onveilige situaties.

 • Het fietspad langs de Jongbloedvaart verkeert in slechte staat. Het is erg smal en bij de uitrit aan de Zwollings ligt veel zand en troep. Aan de hand van de jaarlijkse wegeninspectie worden onderhoudswerkzaamheden gepland.
   
 • Tenslotte zijn er een aantal plaatsnaamborden (SLEEN) verdwenen. Souvenirjagers nemen deze veelal mee op vakantie om in het buitenland middels een bord Sleen te promoten.

Dorpsvisie
Secretaris Roel Noordhuis geeft de stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van een dorpsvisie Sleen weer. ’Dynamisch Sleen’ is de naam van het plan, dat een periode van 40 jaar behelst..

Dynamisch Sleen geeft een globale invulling, de meer concretere versie is samengevat in een dorpsplan over 5 jaar.
Een werkgroep van ongeveer 12 personen uit Sleen is begin dit jaar van start gegaan om een dergelijk plan op poten te zetten. Maandelijks komt men bij elkaar om hieraan te werken. Het (voorlopige) resultaat is veelbelovend.

Het Dorpsplan is 3-delig, te weten:

 • de dorpsvisie,
 • het dorpsplan
 • de agenda.

De dorpsvisie is weer opgesplitst in een aantal thema’s:

 • Sleen biedt……
 • Sleen verbindt……
 • Sleen creërt…..
 • Sleen stimuleert…….

Binnenkort volgt een enquête voor alle inwoners van Sleen.

Dorpsbudget
Ruim een maand geleden heeft de Vereniging Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn een dorpsbudget mogen ontvangen. Er is 20.000 euro te besteden aan een aantal projecten binnen het dorp.
Geert Westerink vermeldt dat een klein gedeelte gebruikt wordt voor de verbetering van wifi in het MFC.
Voorts is een gedeelte gereserveerd voor de aan te leggen beweegtuin, bij de Schoel. Of hiervoor daadwerkelijk geld benodigd is, hangt af van een lopende subsidie-aanvraag.

Verslag/foto's: Jacob Kiers

Naar archief