PMD container
Print

Jaarverslag 2019

Jaarverslag Dorpsbelangen Sleen – Diphoorn 2019

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen.

Voorzitter                 : Geert Westerink       

Secretaris                : Roel Noordhuis

Penningmeester      : Ed Sterke

Bestuursleden         : Alie Roeles, Bert Haan, R.Lanjouw, J. Strockmeijer,                                        Roy Schepers, Jesmer Warmolts                                    

Vergaderingen.

Het bestuur vergadert elke maand, behalve in de vakantieperiode juli/augustus, en heeft dit jaar 10x vergaderd. Daarnaast vergadert het dagelijks bestuur incidenteel wanneer er tussentijds dringende zaken aan de orde komen.

Alle bestuursvergaderingen worden doorgegeven aan SleenWeb zodat deze op de agenda komen te staan. Zoals bekend kan ieder lid om 19.30 op de inloop komen om een korte toelichting te geven op iets wat hun dwars zit of aan de orde gesteld zou willen hebben.

De secretaris zorgt ervoor dat onder de knop “Dorpsbelangen” op SleenWeb belangrijke zaken op de verschillende pagina’s geplaatst worden.                                                                                                                        

Wijk en dorpenronde                                                                                      De wijk en dorpenronde heeft dit jaar niet plaatsgevonden.

Het bestuur van Dorpsbelangen is bezig met het opzetten van een andere invulling en hoopt medio dit jaar dit afgerond te hebben..

AED+ cursussen                                                                                             De jaarlijkse cursussen voor gebruik AED die door Marleen Haan worden gecoördineerd, gaan ook dit jaar weer door. De beslissing om een eigen bijdrage te vragen van de cursisten heeft niet geleid tot een drempel om de cursus niet meer te volgen. De EHBO vereniging heeft ons gevraagd om de personen die bij hun de cursus deden bij ons onder te brengen. Dit is door ons geaccepteerd.

Verkeersregelaars                                                                                           

De groep Verkeersregelaars hebben weer bij diverse gelegenheden hun werk gedaan. Helaas heeft de oproep voor extra krachten nog niet het gewenste resultaat behaald.

Wij hopen dat er toch nog vrijwilligers zich zullen aanmelden.

4 mei Jaarlijkse Dodenherdenking                                                                Het 4 Mei Comité kijkt tevreden terug op de dodenherdenking op 4 mei, die werd bijgewoond door een groot aantal mensen.

Wederom ook onze dank aan TVP voor het gebruik van de geluidsinstallatie waardoor alles dit jaar duidelijker te horen was.

Oorlogsgraven                                                                                                 Op kerstavond zijn bij de oorlogsgraven en het pad langs de kerk weer voorzien van lichtjes. Door vrijwilligers van de kerk zelf is ook het pad vanaf de straat tot de kerk voorzien van lichtjes. Het is een heel mooi gezicht en we zullen dit jaarlijks blijven doen.

Initiatievenmarkt                                                                                               Ook in 2019 hebben we weer twee aanvragen ingediend.

1: Crescendo met uitbreiding van “muziek in de klas” Het aangevraagde bedrag is door de gemeente toegekend.

2: MFC de Brink voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie. Ook deze aanvraag is positief beoordeeld door de jury en de gemeente en toegekend.

Wijk – en dorpsbudget                                                                                    In 2019  hebben we hiervoor wederom een aanvraag ingediend en ook dit keer heeft de gemeente het aangevraagde budget goedgekeurd. In de nieuwsbrief van maart is er een oproep geplaatst voor het indienen van ideeën voor de besteding voor algemeen gebruik voor alle inwoners. 

Enquête en dorpsvisie Sleen-Diphoorn 2020 - 2040.                                    In januari, februari 2019 zijn er 576 enquêtes ingevuld ingeleverd. Gezamenlijk hebben we alles geïnventariseerd en hebben we de resultaten in de dorpsvisie en dorpsplan geïntegreerd.  

Alles is inmiddels definitief uitgewerkt. Zoals het nu gepland staat zal deze op 11 mei 2020 aan de gemeente worden overhandigd.

Glasvezel.                                                                                                          Stichting Glasvezel Zuidenveld heeft de benodigde 40% behaald en de teller staat inmiddels reeds maar liefst op 51%. In mei 2019 is gestart met de aanleg in Gees, Geesbrug en Zwinderen omdat daar het landelijke netwerk dicht bij langs loopt en er dus relatief snel op kan worden in gekoppeld. De eerste gebruikers maken inmiddels al gebruik van het glasvezel netwerk. De gehele regio Zuidenveld is opgedeeld in 7 gedeeltes en de planning is dat de aanleg in Sleen-Diphoorn tussen mei 2020 tot oktober 2020 zal plaatsvinden.

N376

Er is nog een aantal keren met de Provincie en bewoners gesproken over de bushaltes rond Sleen. De provincie wilde 1 centrale bushalte op het grasveld bij de ingang van Sleen aanleggen. Samen met de aangrenzende bewoners hebben we hierover onze bedenkingen geuit hetgeen heeft geresulteerd dat dit plan is ingetrokken. De bushalte bij de ijsbaan blijft voorlopig gewoon gehandhaafd. De bushalte bij de begraafplaats echter zal verdwijnen. De bushaltes bij de Boelkenweg zullen beiden aan de Noord-Sleen kant van de rotonde worden aangelegd en de bussen krijgen aan beide zijden een uitvoegstrook zodat ze niet op de weg hoeven te stoppen.

In een laatste inloopbijeenkomst op 27 november 2019 met de Provincie en de gemeente hebben we in het MFC de definitieve plannen kunnen bekijken.

Ontmoetingsplein met Promo Sleen

Bij een aantal subsidie verstrekkende partijen is een aanvraag ingediend echter helaas heeft  dit geen resultaat gehad. In een gesprek met Promo Sleen hebben we het initiatief voorlopig teruggegeven aan Promo Sleen.

Sport- en speelterrein

Samen met de voetbal-, handbal-, volleybal- en de speeltuinvereniging is het gelukt om een subsidie van € 94.000,00 te scoren bij het Europese subsidiefonds Leader. Momenteel liggen aanvragen voor de diverse benodigde vergunningen bij de gemeente. Het streven is om nog dit jaar het sport – en speelterrein te realiseren.

De firma Rabbers Hoveniers is aangesteld als hoofdaannemer om alles in goede banen te leiden.

De Rode Draad wandelroute(s).

De werkgroep bestaande uit: Lammie Kamps, Roelie Otten. Teun de Vries en Bert Haan heeft een viertal mooie routes uitgezet. Recreatieschap Drenthe is nu bezig om deze in te passen in hun wandelknooppuntenroutes.

Zodra dit is afgerond kunnen we de routekaarten laten maken en samen met het recreatieschap de routepaaltjes plaatsen.

Samen met een zestal studenten van de Stenden hogeschool Leeuwarden is de omgeving van Sleen en Diphoorn nauwkeurig bekeken en zijn er door hun 15 stuks bezienswaardige plekken in een werkstuk beschreven die door ons gebruikt kunnen worden voor de flyer met de routebeschrijvingen.

Van Staatsbosbeheer hebben we gratis betonelementen voor 8 bankjes gekregen. De firma Geugies heeft opdracht gekregen voor het leveren en aanbrengen van de planken voor de bankjes. De banken zijn inmiddels gereed en zullen na de winterperiode worden geplaatst. De gemeente Coevorden heeft toegezegd om ons hierbij te helpen. De benodigde financiën zijn voor 100% afgedekt middels toegekende subsidies van een aantal subsidieverstrekkers.

Puzzelbankje:

Oud inwoner van Sleen Jitse Herder heeft de bank op de hoek van de Bannerschultestraat-Heirweg voorzien van mooie schilderingen met daarin drie stuks fouten. De oplossingen zijn door ons bij diverse horeca gelegenheden in Sleen neergelegd. Het is een mooi fleurig bankje en we hebben al diverse mensen er bij zien staan om de fouten te zoeken.

Beweegtuin:

Er wordt al regelmatig gebruik gemaakt van de beweegtuin.

Op 21 september 2019 is de beweegtuin geopend door wethouder dhr. J Brink. Een groot aantal mensen hadden zich verzamelt om de opening mee te maken. Middels een sketch van Geert Lalkens met een ouder echtpaar werden alle toestellen even uitgeprobeerd. Na afloop kon iedereen even oefenen en daarna zich te goed doen bij de proeverij in de Schoel.

Overige                                                                                                              Naast de hierboven genoemde onderwerpen zijn er nog enkele andere zaken besproken en opgelost .

Sleen4life en de Wildman run waren wederom een groot succes.           

Wij gaan ervan uit dat dergelijke initiatieven ook weer in 2020 door onze inwoners worden ontplooid en dat wij als Dorpsbelangen, voor zover het binnen onze mogelijkheden ligt, daar op onze eigen wijze aan bij mogen dragen.

 

                                                                              De secretaris                       

                                                                               R. Noordhuis

OPROEP                             OPROEP                                         OPROEP

 

VOOR DE BESTEDING VAN HET DORPSBUDGET HOREN WIJ GRAAG VAN U ALS INWONERS VAN SLEEN-DIPHOORN WELKE ZAKEN ER NOG VERBETERD KUNNEN WORDEN IN ONZE DORPEN.

 

HEEFT U EEN IDEE OF EEN VOORSTEL DAN ZOUDEN WIJ DIE GRAAG HOREN.

U KUNT ZE INSTUREN NAAR dorpsbelangen@sleen.nu  OF INLEVEREN BIJ DE SECRETARIS

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Bannerschultestraat 22
7841 AD Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873
Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.
Print