Restafval container
Print

Notulen jaarvergadering 21-03-2018

Datum: 21 maart 2018

Aanwezig:     Voltallig bestuur. Jeugdleden R. Schepers en J. Warmolts helaas afwezig.

A. Oudeboon, J. Kiers, K. Venema, I. Koerts, H. Jansen, J. Siebring,

W. Nijhoving, R.Otten, N.Timmermans, J.L. Wiegers, J. Smidt,  A. Jeuring,

G.J. Kemper, G. Kiers-IJdens, J. Kramer, G.Renting, H.Kamps, J. Meijer,

B.L.Hardenberg, T.Leijten, W. Kiers, dhr. Visser

Afgemeld:     H.Kruize en A. Vos

1: Opening: Voorzitter opent  de vergadering om 20.00 uur.

Ondanks dat deze vergadering abusievelijk op een verkiezingsavond is gepland zijn er toch nog 21 leden aanwezig.

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

2: Mededelingen:

De voorzitter geeft uitleg aan de tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden van het bestuur en zaken waar nog aan wordt gewerkt. Meer hierover kunt u ook in de nieuwsbrief(ven) lezen.

Aan de orde kwamen o.a.:

Verplaatsen AED bij Rabobank naar de DIO en nieuwe AED in Diphoorn

Verplaatsen brievenbus bij A. Heijn

4-mei comite.

Verkeersborden gemaakt door schooljeugd

30-km stickers verkrijgbaar bij de secretaris

Opknappen bankjes in Sleen en Diphoorn

Pilot groenonderhoud met Gemeente en vereniging

Glasvezel project

Werkgroep dorpsvisie

3; Ingekomen stukken: Er zijn geeningekomen stukken met betrekking tot deze vergadering

4: Notulen van de alv 2017. Hierover zijn geen opmerkingen.

5: Jaarverslag 2017. Hierover zijn geen opmerkingen.

6: Financieel verslag. Bij enkele punten geeft de penningmeester extra uitleg. Er zijn daarna geen opmerkingen.

7: Verslag kascommissie.

De kas commissie heeft de financiële stukken ingezien engoed bevonden. De kascommissie (bestaande uit de heren Hardenberg en Visser) verzoekt het bestuur de penningmeester decharge te verlenen. De aanwezige leden stemmen hiermee in.

8: Verkiezing kascommissie; Dhr.Hardenberg en dhr.Visser mogen nog een jaar door. Lute Timmer blijft staan als reserve.

9: Vaststellen begroting. Er worden enkele vragen gesteld die door de penningmeester naar tevredenheid worden beantwoord. De begroting 2018 wordt goedgekeurd.

10: Bestuursverkiezing. Alie Roels en Geert Westerink zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en beiden worden herkozen.

11: Jeugdbestuur: Jesmer Warmolts en Roy Schepers hebben dit jaar meegedraaid en dit functioneert naar wens.

12: Wvtt. Er zijn wederom een aantal aanvragen voor een gift c.q. donatie:

1: Voor de Roparun stelt het bestuur € 400,00 voor. De ALV is accoord.

2: Voor de duofietsen stelt het bestuur € 400,00 voor. De ALV is accoord.

3: Voor Sleen Web is jaarlijks een bedrag van € 1000,00 uitgetrokken. Dit          is  ruimschoots lager dan een papieren kwartaalboekje zoals voorheen.

13: Rondvraag.

J.Wiegers:           - Geeft compliment aan bestuur

                              - In bocht Oldengaerde ter hoogte van de                                                           Ooosterbroekstraat staat altijd een grote vrachtauto. Is                                   onoverzichtelijke situatie

B. Hardenberg      - Zou graag een snelheidsmeter willen in de Menso                                            Altingstraat. Bestuur zegt toe dit aan te vragen.

G. Renting            - begin stoep bij hem voor het huis in de                                                              Bannerschultestraat gevaarlijk.                                                                       Bestuur zegt toe dit aan te kaarten.

J. Kiers                - is er nog nieuws over het zonnepaneelproject?                                                Nee geen nieuws!

J. Smit                 - Algemene voorzieningen worden minder.                                                           Veel donkere plakken in Sleen.

Dhr. Visser`          - (te) veel reclameborden bij ingaang Sleen                                                          Bannerschultestraat.

                             - Veel borden in Sleen groene aanslag.

                             -  Bladafval in Sleen , geen rommelplaats van maken.

T. Leijten               - Heel Sleen 30 km maken. Er wordt hard gereden door                                    ouders nabij de scholen.

B. Wessels            - Er komt een enquete namens gehandicaptenplatform.

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng nodigt allen uit om nog wat te komen drinken aan de bar in het MFC. Hierna sluit hij de vergadering.

De secretaris

R.Noordhuis.

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Bannerschultestraat 22
7841 AD Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873
Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.
Print