Restafval container
Print

Jaarverslag 2018

Jaarverslag Dorpsbelangen Sleen – Diphoorn 2018

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen.

Voorzitter                    : Geert Westerink        

Secretaris                   : Roel Noordhuis

Penningmeester         : Ed Sterke

Bestuursleden             : Alie Roeles, Bert Haan, Bert Wessels,

                                      Roy Schepers, Jesmer Warmolts                                                                          

                                                   ===============

Vergaderingen.

Het bestuur vergadert elke maand, behalve in de vakantieperiode juli/augustus, en heeft dit jaar 10x vergaderd. Daarnaast vergadert het dagelijks bestuur incidenteel wanneer er tussentijds dringende zaken aan de orde komen.Alle bestuursvergaderingen worden doorgegeven aan SleenWeb zodat deze op de agenda komen te staan. Zoals bekend kan ieder lid om 19.30 op de inloop komen om een korte toelichting te geven op iets wat hun dwars zit of aan de orde gesteldWijk en dorpenrond

zou willen hebben.

De secretaris zorgt ervoor dat onder de knop “Dorpsbelangen” op SleenWeb belangrijke zaken op de verschillende pagina’s geplaatst  worden                   De beide jeugdbestuursleden hebben meerdere vergaderingen meegedraaid en hebben een positieve inbreng.

De wijk en dorpenronde                                                                          Deze vond in 2018 plaats op maandag 10 september. Helaas waren er slechts 3 inwoners op persoonlijke titel aanwezig. De overige aanwezigen waren vooral nieuwe raadsleden die kennis wilden maken.Enkele zaken die reeds in eerdere bijeenkomsten waren behandeld, kwamen weer opnieuw langs. Het bestuur van Dorpsbelangen en de Gemeente beraden zich op een andere invulling van de dorpenronde in 2019.

AED                                                                                                               We zijn verheugd te kunnen melden dat we een AED geschonken hebben gekregen van het Rode Kruis. Deze AED is in overleg met dhr. Evert Klasen opgehangen aan de buitenmuur van zijn schuur op Diphoorn 22. Onze dank aan het Rode Kruis en uiteraard aan de familie Klasen..

De jaarlijkse cursussen voor gebruik AED die door Marleen Haan worden gecoördineerd, gaan ook dit jaar weer door. Helaas hebben in het verleden nogal wat mensen verstek laten gaan waardoor er in plaats van 3 slechts 2 cursussen door konden gaan. Om de kosten beperkt te houden en een kleine drempel op te werpen om zich niet te vrijblijvend af te melden hebben we moeten beslissen om een eigen bijdrage van de deelnemers te vragen.

Verkeersregelaars                                                                                      De groep Verkeersregelaars heeft bij diverse gelegenheden hun werk uitstekend kunnen doen en we zijn ook zeer blij dat we over hun kunnen beschikken bij festiviteiten etc.

Bij elke activiteit die men tegenwoordig wil houden dienen verkeersregelaars aanwezig te zijn. Zonder verkeersregelaars krijg je gewoon geen vergunning meer van de Gemeente. De huidige groep doet dit werk al een aantal jaren en de meesten zijn al op een redelijke leeftijd. Men is naarstig op zoek naar nieuwe mensen. Er heeft inmiddels ook al een oproep op SleenWeb gestaan voor nieuwe vrijwilligers om de taak als verkeersregelaar op zich te nemen. Ook is hier in de nieuwsbrief van december aandacht aan geschonken.

4 mei Jaarlijkse Dodenherdenking                                                           Het 4 Mei Comité kijkt tevreden terug op de dodenherdenking op 4 mei, die werd bijgewoond door een groot aantal mensen. Onze dank aan TVP voor het gebruik van de geluidsinstallatie waardoor alles dit jaar duidelijker te horen was.

Oorlogsgraven                                                                                                 Wederom hebben we op kerstavond gezorgd voor lichtjes bij de oorlogsgraven. Ook de weg ernaar toe hebben we dit jaar voorzien van lichtjes. We hebben positieve reacties ontvangen en zullen dit jaarlijks blijven doen.

Klok op het trambrinkje                                                                        Wachten op een monteur voor de klok kon lang gaan duren. We hebben Albert Poel bereid gevonden om de klok eens na te zien. Albert heeft hem thuis nagekeken en er bleek een palletje verbogen te zijn waardoor hij niet goed liep. Na deze reparatie loopt de klok nu gelukkig net als de andere zijde op de juiste tijd.

Onze dank aan Albert Poel.

Initiatievenmarkt                                                                                              Ook in 2018 was er weer een initiatievenmarkt. Dit jaar moesten de aanvragers een klein filmpje maken waarbij ze hun project konden uitdragen. Zij werden hierbij ondersteund door de Gemeente.  Alleen de Jeu de Boules vereniging had zich gemeld voor dit initiatief. Er waren dit jaar een stuk minder aanmeldingen waardoor alle aanvragen binnen het totaal beschikbare bedrag bleven. Zodoende kon elk initiatief worden beloond met het aangevraagde bedrag.

Wijk – en dorpsbudget                                                                Dorpsbelangen heeft in 2018 hiervoor een aanvraag ingediend en heeft van de Gemeente een positief antwoord ontvangen. Op 16 juli is middels een taart het budget van € 20.00,00 aan het bestuur overhandigd. Een deel van het budget is inmiddels besteed aan de verbetering van de WIFI in het MFC. Al een aantal jaren klaagden bezoekers en gebruikers dat er een hele slechte, zo niet geen, verbinding was voor internet in het MFC.

Door middel van het plaatsen van een switch en een aantal access points (versterkers) is het WIFI bereik nu volledig gegarandeerd in het gehele gebouw. Een aantal vrijwilligers van het MFC en Dorpsbelangen heeft de bekabeling getrokken en Arjan Moormann heeft de apparatuur geprogrammeerd en in bedrijf gesteld. Onze dank hiervoor.

De rest van het dorpsbudget stelt het bestuur beschikbaar voor de aanleg van een beweegtuin nabij de Schoel. Er is toestemming van alle partijen, Gemeente Coevorden, De Schoel en Woonservice Drenthe om een stuk grond nabij de vlaggenmast geschikt te maken voor deze beweegtuin. We hopen deze beweegtuin voor de zomer van 2019 gerealiseerd te hebben.

Dorpsvisie Sleen-Diphoorn 2018 - 2030                                                        Er zijn meerder vergaderingen geweest met een groep van 12 vrijwilligers die zich hebben opgegeven voor de werkgroep Dorpsvisie. De visie is inmiddels uitgewerkt en nu is het dorpsplan en dorpsagenda aan de beurt. Helaas heeft een oproep op SleenWeb, om eventuele zaken die men mist of niet goed vindt in Sleen en Diphoorn, weinig reacties opgeleverd. Daarom hebben we besloten om de verenigingen aan te schrijven om met hun in gesprek te gaan. Tevens hebben we besloten om begin 2019 een grootscheepse enquête in Sleen en Diphoorn te houden.

Uit de gesprekken met de verenigingen en de ingevulde enquête formulieren hopen we voldoende input te krijgen om het dorpsplan en de dorpsagenda te kunnen vervaardigen.

Het streven is om deze in juni 2019 aan de Gemeente Coevorden en de inwoners te kunnen presenteren.

Glasvezel.                                                                                                      De werkgroep “Alles op glasvezel” is opgegaan in de Stichting Glasvezel Zuidenveld. Er zijn grote stappen gemaakt door deze stichting en alle voorwerk is afgerond. Begin 2019 zullen de inwoners zich moeten uitspreken of het glasvezelproject doorgang kan vinden. Alleen als er 40% van de inwoners daadwerkelijk een contract afsluit zal het project gestart worden. In januari en februari zijn er overal informatie avonden gehouden.

Stoepranden                                                                                                 De burgermeester heeft zelf het dossier overgenomen en heeft ons te kennen gegeven dat er geen wijzigingen meer hoeven te worden verwacht. Inwoners die toch verder willen protesteren dienen van de zijde van de Gemeente geen enkele medewerking meer te verwachten.

Wij vinden dit als bestuur van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn heel jammer maar hebben naar eer en geweten gehandeld en ons uiterste best gedaan om zoveel mogelijk uit het vuur te slepen. Helaas is het niet altijd mogelijk om 100% je gelijk te krijgen en zien wij geen mogelijkheden meer om de Gemeente tot een ander inzicht te brengen.

N376                                                                                                              De Provincie wilde herfst 2018 het wegdek van de N376 vanaf de rotonde Noord-Sleen tot de Bannerschultestraat vernieuwen en de snelheid aanpassen van 60 naar 80 km per uur.

Hiervoor werden de Dorpsbelangen verenigingen van Sleen-Diphoorn, Noord-Sleen en Erm uitgenodigd om mee te denken. Er zijn meerdere besprekingen geweest waarbij vooral het verhogen van de snelheid een groot struikelpunt was. Gezamenlijk hebben we gestreden voor handhaving 60km. Helaas bleek dit niet realiseerbaar en gaf men steeds aan dat dit een landelijk beleid is. Er is zelfs een extra inloopavond geweest waarbij de provincie alle gegevens op grote borden had uitgewerkt en hun standpunt probeerden uit te leggen.

Iedereen kon zijn zegje doen die avond en deze zouden worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing.

In een laatste vergadering met de Provincie en de Gemeente hebben we de 60 km er niet door kunnen krijgen maar zijn er wel de volgende aanpassingen toegezegd:

Bij de rotonde van Noord-Sleen zal ook aan de rechterzijde een fietsovergang worden gerealiseerd.

Bij de kruising Boelkenweg naar Diphoorn zal een rotonde worden aangelegd.

Bij de ingang naar Sleen bij de Bannerschultestraat zal een voorsorteerstrook worden aangelegd.

Bij één van de drie bushaltes, door de inwoners zelf aan te geven welke, zal aan beide zijdes een uitvoegstrook worden aangebracht zodat de bus niet meer op de weg hoeft te stoppen.

Al met al vinden we als gezamenlijke dorpsbelangen verenigingen dat we hiermee een goed resultaat hebben behaald en al het mogelijke hebben gedaan om de veiligheid als prioriteit te laten gelden.

Evenemententerrein met Promo Sleen                                                      Via Promo Sleen is de aanvraag binnen gekomen bij Dorpsbelangen om een verhard evenemententerrein te realiseren op het grasveld bij de brandweerkazerne. De laatste keer dat er een grote tent stond kon men niet zonder laarzen naar de tent komen en was het voor ouderen met een rollator, rolstoel of scootmobiel geheel niet mogelijk om bij de tent te komen.

We zijn momenteel bezig om hiervoor een subsidie aan te vragen bij het Europese Leader fonds. Hopelijk kunnen we in de loop van 2019 hier meer over zeggen.

Sport- en speelterrein                                                                            Samen met de voetbal-, handbal-, volleybal- en de speeltuinvereniging zijn we bezig met plannen om op het grasveld voor de kantine van de voetbalvereniging een multifunctioneel speelveld te realiseren. In het begin zou ook de jeu de boules hieraan meedoen maar op hun laatste jaarvergadering is besloten dat ze op hun oude plek willen blijven.

Het is de bedoeling dat er een voetbalveldje komt met boarding, een beachvolleybalveld en een beachhandbalveld. Tevens zou de speeltuinvereniging nog genoeg ruimte hebben om er een aantal leuke speeltoestellen te plaatsen. De plannen zijn uitgewerkt en op papier gezet.

Aanvragen voor subsidie zullen in februari de deur uit gaan.

De Rode Draad wandelroute(s).                                                            Afgelopen jaar is er door een aantal enthousiaste dames een wandelroute ontwikkeld rondom Oosterhesselen, Aalden en Benneveld. Bij de opening in september 2018 waren we als Dorpsbelangen Sleen aanwezig. We kregen tijdens deze opening het verzoek om de draad over te nemen van de initiatiefneemsters en in Sleen-Diphoorn een vervolg te geven aan de wandelroutes. We hebben deze handschoen opgepakt en inmiddels is er een werkgroep gevormd die de wandelroutes gaat uitzetten.

Deze werkgroep bestaat uit de volgende personen: Lammie Kamps, Roelie Otten. Teun de Vries en Bert Haan.

Vanuit Dorpsbelangen worden de overige zaken, zoals financiën, routekaarten en dergelijke opgepakt.

Overige                                                                                                      Naast de hierboven genoemde onderwerpen zijn er nog enkele andere zaken besproken om aangepakt te worden in 2018. Door onze verenigingen werden er in het afgelopen jaar weer een hele reeks van mooie activiteiten georganiseerd. Onder andere Sleen4life en de  Wildman run waren een groot succes. Wij gaan ervan uit dat dergelijke initiatieven ook weer in 2019 door onze inwoners worden ontplooid en dat wij als Dorpsbelangen, voor zover het binnen onze mogelijkheden ligt, daar op onze eigen wijze aan bij mogen dragen.

                                                                                           De secretaris

                                                                                           R. Noordhuis

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Bannerschultestraat 22
7841 AD Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873
Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.
Print