Natte voeten voor de veenbesparelmoervlinder

Natte voeten voor de veenbesparelmoervlinder

In een veentje nabij Sleen heeft Landschapsbeheer Drenthe begin december samen met Staatsbosbeheer maatregelen uitgevoerd om verdroging van het leefgebied van de zeldzame veenbesparelmoervlinder tegen te gaan. Een belangrijke stap, want de veenbesparelmoervlinder wordt ernstig bedreigd. 

Het leefgebied van de veenbesparelmoervlinder bestaat uit (met bos omringde) hoogveentjes. Met zijn bontgekleurde oranje vleugels is het een kleurrijke verschijning. Het vrouwtje van de veenbesparelmoervlinder legt haar eitjes op de kleine veenbes. Deze plant groeit op bulten van veenmossen in de hoogveentjes. De rupsen gebruiken de kleine veenbesplant als voedselbron.

Achteruitgang
Veel populaties van de veenbesparelmoervlinder zijn in de afgelopen decennia in Nederland helaas achteruitgegaan of zelfs verdwenen. Oorzaken van deze achteruitgang zijn onder andere het verdwijnen en versnipperen van leefgebied, verdroging en vermesting. De vlindersoort wordt ernstig bedreigd en staat dan ook op de rode lijst. Alleen in Drenthe resteren nog enkele geïsoleerde vliegplaatsen. Daarmee hebben we een belangrijke taak bij het beschermen van deze vlindersoort. Directe actie is nodig om de veenbesparelmoervlinder te behoeden voor uitsterven!

Verdroging
Hoogveentjes vormen het leefgebied van de veenbesparelmoervlinder. De veenmosbulten zijn voor hun groei afhankelijk van vochtige omstandigheden. Ontwatering in de vorm van greppels en sloten in en om de veentjes zorgen op zowel kleine als grote schaal voor het verdrogen van deze gebieden. Bovendien neemt door klimaatverandering het aantal langere periodes van droogte toe. Dat heeft direct invloed op de waterhuishouding van hoogveentjes. Uitdroging van hoogveentjes kan ertoe leiden dat de kenmerkende hoogveenvegetaties met veenmosbulten verdwijnen en plaatsmaken voor grassen, bomen en struiken. Daarom is het belangrijk om verdroging zoveel mogelijk te voorkomen en te verhelpen om zo het leefgebied van de veenbesparelmoervlinder te behouden.

Vernattingsmaatregel Sleen
Eén van de resterende vliegplaatsen van de veenbesparelmoervlinder is te vinden in een hoogveentje nabij Sleen. Een naastgelegen greppel veroorzaakte ontwatering van dit veentje. Landschapsbeheer Drenthe heeft deze greppel begin december gedicht in samenwerking met Staatsbosbeheer, die eigenaar is van dit gebied. Door het dichten van een greppel wordt verdere verdroging van het hoogveen tegengegaan. De beheerder van het gebied zet hiermee een belangrijke stap in het stoppen van verdere verdroging, zodat de resterende veenmosvegetatie beschermd wordt en herstel van beschadigde delen op gang wordt gebracht. De maatregelen maken onderdeel uit van het beschermingsproject Heide- en veenvlinders waar Landschapsbeheer Drenthe in opdracht van de provincie Drenthe in 2021 uitvoering aan geeft. Klik hier voor meer informatie.

Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van de provincie Drenthe en de Nationale Postcode Loterij.

Bron: Landschapsbeheer Drenthe

Naar archief